Дамжуулга соо: Эдуард Дансаранович Будаев, «Ярууна» газетын ахамад редактор байhан, Оросой Холбооной, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ.
2002 онhоо Яруунын аймагай «Булаг» гэжэ уран зохёолой нэгэдэлые хүтэлбэрилдэг.  Долоон  номуудай  автор, мүнөө наймадахи номоо хэблэлдэ бэлдэжэ байна.

В программе: Эдуард  Дансаранович  Будаев - бывший главный редактор газеты “Ярууна”, заслуженный  работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия. С 2002 года является руководителем литературного объединения «Булаг» Еравнинского района. Автор семи книг, сейчас работает над  выпуском восьмой.  

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official