Хүүгэдэй жаргалтай орон

«Подснежник» гэһэн хотын 67-дохи хүүгэдэй сэсэрлигтэ үүдэ орохоһоо буряад хэлэ үзэлгэ эхилдэг. Тэндэ хүмүүжэгшэдээ хара багаһаань түрэл хэлэндэнь һургадаг заншалтай. Энэ сэсэрлигтэ буряад хэлэ үзэлгэнь үглөөнэй һорилгоһоо эхилдэг. Тииһээр байтараа, багашуул оршон тойроноо танин мэдэхэ болодог, шагай наададаг, тоо бодолго болон харгын дүримүүдые үзэдэг, мүнөөнэй оньһон түхеэрэлгэ хэрэглэжэ, ёһо заншалнуудтай нааданай аргаар танилсадаг юм. Энэ сэсэрлигтэ 12 бүлэгүүд бии, тэрэ бүлгэмүүдтэ...

Новости

Соёлой эрхим ажалшад

Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда Соёлой ажалшадай үдэрһөө урид Буряад Уласай Cоёлой яаман заншалта ёһороо үнгэрһэн жэлэй дүнгүүдые гаргажа, соёлой эрхим ажалшадые урмашуулба. Шангуудта хүртэгшэдэй тоодо Буряад орондоо мэдээжэ дуушан, сэрэгэй алба хэгшэ Дарима Цырендондопова ороно. Тэрэ «Соёлой ударидагша» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Буряад театрай зүжэгшэд Булат Самбилов Солбон Ендонов хоёр Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Шагналда хүртэхэ гээшэ хододоо аятай...

Новости

«Серебряные небеса» үзэсхэлэн

Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ музейн харагшад болон һайн дуратад хэды сагай туршада «Мүнгэн жасын» зүйлнүүдые хараха аргагүй байгаа. Тэрэ үзэсхэлэн дэлгэгдэдэг заал һэльбэн шэнэлэлгэдэ орожо байгаа. Мүнөө заһабарилгын удаа «Мүнгэн заал» одоошье үүдээ сэлин нээбэ. Бато-Мунко Чимитов Буряадтаа мэдээжэ уран дарханшье һаа, эндэ ерэжэ, урданай гоёолто болон бүтээлнүүдые хараад, һайхашаан гоёшооно. Энэ үзэсхэлэндэ 19-дэхи зуун жэлэй олондо мэдэгдээгүй урашуулай болон мүнөө үеын...

Новости

Тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһаламжа

Зоболон болоходо, анхаралаараа орхидоггүй уласаймнай хүнүүд сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадажа байһан нютагаархидаа дэмжэһэн зандаа. Тэдэнэй нэгэн Бэшүүрэй аймагай Андрей Киршин. Гадна тиимэл сэдьхэлтэй хүнүүд сэрэгшэдэй эбдэрһэн автоунаа заһабарилна, «Бурятшинторг» гэһэн заһабарилдаг газарта түхэреэн хоногто ажал замханагүй. Эндэ заһабарилагдаһан, найдамтай унаагаар сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадые хангаха сэрэгэй удхатай шухала хэрэг шиидхэгдэжэ байдаг. Һүүлшын долоон хоногой...

Новости

Бурятской национальной спортивной игре «Һэер шаалгаан» – 10 лет

Улан-Удэ, 21 мар – Буряад ТВ. На современном этапе развития общества в культуре бурят преобладают шесть национальных видов спорта: национальная борьба, стрельба из лука, конные скачки, «шагай наадан» - игра в кости, «шатар» - бурятские шахматы и «hэер шаалган» - разбивание хребтовой кости. Они сохранили и пронесли свою эстетику из глубины веков. Активное возвращение национальных видов спорта началось в Бурятии в начале 2000-х годов. В 2013 году состоялось...

Новости

«Нүхэдэйм дүхэригтэ»

Мэдээжэ уран зохёолшо Ц-Д. Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаһан Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ можохоорондын «Нүхэдэйм дүхэригтэ» гэһэн мүрысөөн Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ оюутад болон һургуулиин һурагшад хабаадаба. Конкурсын ажалнууд 4 секцидэ хубаараа. «Уянгын шүрэ»–«Уран шүлэг», «Уран һайханай юртэмсэ»–«Үргэлжэлһэн зохёол», «Хурса гуурһан», «Уран зурааша». Энэ секцинүүдтэ...

Новости

Сагаалганай наадан–2023

Сагаан һарын үедэ үнгэргэгдэжэ байдаг хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр. Тиихэдэ энэ амаралтын үдэрнүүдтэ «Патриот» гэhэн тамирай түбтэ Баргажанай дайдын нютагай эблэл уулзалга болон мүрысөөнүүдые үнгэргэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Баргажанай болон Хурамхаанай аймагуудай нютагай бүлгэмүүд эдэбхитэйгээр хабаадаба. Бүхыдөө 8 команда сугларжа, тэдэнэр волейбол, гарай тулалдаан, теннис, аргамжа таталга, бүхэ барилдаан, шатар, эстафетэ гэһэн мүрысөөнүүдээр урилдаба. Мүрысөөнэй һүүлдэ илажа гараһан...

Новости

«Гончарова этно-арт»

Байгаалиин үзэгдэлнүүд, онсо өөрын анханай соёл, арадай дабтагдашагүй ёһо заншал, эхэнэр хүнэй дүрэ – эдэ бүгэдэ хүнэй сэдьхэл заатагүй татадаг. Оршон үеын уран зурааша Ольга Гончарова хүн бүхэнэй досоохи байдал зу-рагууд дээрээ харуулхаяа оролдодог. Мүнѳѳ энэ гайхамшагта ажалнуу-дайнь үзэсхэлэн олоной анхаралда дэлгэгдэнхэй. Ольга Гончарова 20 гаран жэлэй туршада энэ ажал ябуулна. Тэрэнэй 15-иинь Буряадай мэдээжэ уран зурааша Зорикто Доржиевтай хүдэлжэ, hаянай эдэ бүтээлнүүдээ уласхоорондын...

Новости

«Масленица 2023» в Этнографическом музее народов Забайкалья - фоторепортаж

Улан-Удэ, 26 фев – Буряад ТВ. Праздник «Широкая Масленица в Бурятии» ежегодно проводится в Этнографическом музее. Праздник пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города Улан-Удэ. В программе — театрализованные представления, хоровод, конкурсы, забавы и множество других потех. Кульминационным моментом праздничного гуляния всегда бывает сжигание чучела Масленицы. О том как это было в нашем фоторепортаже.

Новости

"Невестка наша должна быть агинской буряткой!" Намгар Лхасаранова

Намгар Лхасаранова @namgarsinger Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн өөрынгөө тоглолтонууд, мүнгэ салин, хүбүүндээ ямар наhанай нүхэртэй болохынь хүсэдэг тухайгаа болон хамталиг соогоо тэрэнэй ямар hуури эзэлдэг тухай хөөрэбэ. Намгар о прошедших своих концертах в Улан-Удэ, гонорарах, о том, какую жену мечтает увидеть рядом с сыном, а также о его месте в их творческой группе. ⠀ p.s. Еще Намгар поделилась о том, почему никогда не пользуется услугами салонов красоты и ни разу не делала маникюр