Волонтернууд, олоной харилсаанда хабаатай хүдэлмэрилэгшэд, аралжаанай бэшэ элдэб янзын эмхи зургаанууд, мүн баһа суг хамта үйлэдэжэ боломоор буянтай хэрэгүүд тухай.

Программа о волонтерах, соцработниках, различных некоммерческих организациях, а также о добрых делах, которые можно делать вместе.