«Серебряные небеса» үзэсхэлэн

Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ музейн харагшад болон һайн дуратад хэды сагай туршада «Мүнгэн жасын» зүйлнүүдые хараха аргагүй байгаа. Тэрэ үзэсхэлэн дэлгэгдэдэг заал һэльбэн шэнэлэлгэдэ орожо байгаа. Мүнөө заһабарилгын удаа «Мүнгэн заал» одоошье үүдээ сэлин нээбэ. Бато-Мунко Чимитов Буряадтаа мэдээжэ уран дарханшье һаа, эндэ ерэжэ, урданай гоёолто болон бүтээлнүүдые хараад, һайхашаан гоёшооно. Энэ үзэсхэлэндэ 19-дэхи зуун жэлэй олондо мэдэгдээгүй урашуулай болон мүнөө үеын...

Новости

Тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһаламжа

Зоболон болоходо, анхаралаараа орхидоггүй уласаймнай хүнүүд сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадажа байһан нютагаархидаа дэмжэһэн зандаа. Тэдэнэй нэгэн Бэшүүрэй аймагай Андрей Киршин. Гадна тиимэл сэдьхэлтэй хүнүүд сэрэгшэдэй эбдэрһэн автоунаа заһабарилна, «Бурятшинторг» гэһэн заһабарилдаг газарта түхэреэн хоногто ажал замханагүй. Эндэ заһабарилагдаһан, найдамтай унаагаар сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадые хангаха сэрэгэй удхатай шухала хэрэг шиидхэгдэжэ байдаг. Һүүлшын долоон хоногой...

Новости

«Эрхим багша–2023»

Улаан-Үдын һургуулинуудай буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай дунда «Эрхим багша–2023» гэһэн мүрысөөн түгэсхэжэ, 33-дахи гимназиин буряад хэлэнэй багша Баярма Бадмаева Гран-при шанда хүртэбэ. Энэ мүрысөө Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Болбосоролой саг үргэлжэ шалгалгын ба хүгжөөлгын түб эмхидхэбэ. Хэмжээ ябуулгада хотын һургуулинуудай 8 багшанар дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, шадабарияа харуулба. Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Болбосоролой талаар хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова...

Новости

Бурятской национальной спортивной игре «Һэер шаалгаан» – 10 лет

Улан-Удэ, 21 мар – Буряад ТВ. На современном этапе развития общества в культуре бурят преобладают шесть национальных видов спорта: национальная борьба, стрельба из лука, конные скачки, «шагай наадан» - игра в кости, «шатар» - бурятские шахматы и «hэер шаалган» - разбивание хребтовой кости. Они сохранили и пронесли свою эстетику из глубины веков. Активное возвращение национальных видов спорта началось в Бурятии в начале 2000-х годов. В 2013 году состоялось...

Новости

Бага хүл бүмбэгөөр мүрысөөн

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Бэеын соёлой болон тамирай ордондо Хилын саагуур алба хэжэ наһа бараһан сэрэгшэдэй, Зүблэтэ ороной сэрэгшэдые Афган дайнай газарһаа гаргаһан сагһаа 34 жэлдэ, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай илалтын 78 жэлэй ойдо болон Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан бага хүл бүмбэгөөр 30-дахи можохоорондын мүрысөөн үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ Буряад болон Тыва Уласуудһаа, Эрхүү можоһоо бүхыдөө 25 команда ерэжэ хабаадаба. Тэдэниие хотын түрүү тушаалта нюурнууд, «Афганистанай...

Новости

Ажалай дүнгүүд

Мүнөөдэр Буряад театрай байшанда «Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбариин 2022 оной дүнгүүд болон 2023 оной зорилгонууд" гэһэн асуудалаар Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай тушаалтанай үргэдхэгдэмэл зүблөөн үнгэрбэ. 2022 оной дүнгүүдээр урда жэлтэй сасуулжа үзэхэдэ, хүн зоной наһа бараха ушарнуудай юрэнхы тоо зуунай 11 хубяар доошолоо. Нютаг можын түсэлэй хэмжээндэ Загарайн болон Хяагтын аймагуудта хоёр поликлиникэ баригдажа дүүргэгдээ, элүүржүүлгын 7 зүйлэй ехэ заһабарилга бэелүүлэгдээ...

Новости

«Нүхэдэйм дүхэригтэ»

Мэдээжэ уран зохёолшо Ц-Д. Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаһан Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ можохоорондын «Нүхэдэйм дүхэригтэ» гэһэн мүрысөөн Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ оюутад болон һургуулиин һурагшад хабаадаба. Конкурсын ажалнууд 4 секцидэ хубаараа. «Уянгын шүрэ»–«Уран шүлэг», «Уран һайханай юртэмсэ»–«Үргэлжэлһэн зохёол», «Хурса гуурһан», «Уран зурааша». Энэ секцинүүдтэ...

Новости

«Хуурайм наадан –2023»

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй дунда хуур онсо һуури эзэлдэг. Мүнѳѳ үедэ урданай жэнхэни хүгжэмтэ зэмсэгүүд һэргээгдэжэ, ехэ дэлгэржэ байнхай. Ургажа ябаһан багашуулнайшье элинсэг хулинсагайнгаа ёһо заншал хүндэлдэг. Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай, мүн эдэ зэмсэгүүдые бүтээхэ уран гартанай тоо олошоруулха, бэлиг шадабарииень дээшэлүүлхэ гэhэн гол зорилготойгоор Арадай уран бэлигэй улас түрын түб заншалта ёhоороо «Хуурайм наадан» гэһэн можохоорондын фестиваль 8-дахияа...

Новости

Как жители Бурятии отреагировали на приезд Владимира Путина?

Визит первого лица нашей страны в Бурятию каждый раз становился настоящим событием для республики. Социальные сети взрываются сообщениями о приезде президента Владимира Путина и пестрят различными комментариями. Телеканал «Буряад ТВ» решил узнать у жителей нашей республики как они восприняли новость о прибытии президента в Улан-Удэ. Опрос мы провели в центре столицы Бурятии на площади Советов, и поинтересовались у жителей: чтобы они подарили президенту на память о Бурятии, как поздравили...

Корь үбшэнһөө тарилга хэлгэ

Буряад Уласта апрелиин 1-һээ корь үбшэнһөө һэргылгын тарилга хэхэ акци эхилхэнь. Һүүлэй үедэ манай гүрэндэ энэ үбшэнэй байдал дээшэлһэн байна. 2022 оной түгэсхэлдэ 101 хүн элирүүлэгдэһэн юм, харин байгша ондо 400 хүн элирүүлэгдээ. Ехэнхидээ энэ үбшэн гадаада гүрэнүүдһээ асарагдадаг гэжэ Роспотребхиналта мэдүүлнэ. Тус акци 3 мянган шахуу зониие хабаадуулха байна. Энэ тоодо гадаада гүрэнэй хүн зон ехэнхидээ ороно, тэрэнь гурбанай 2 хуби болоно, үлөөшэдынь–үхибүүд. Бүхыдөө мэргэжэлтэд энэ үбшэнэй...

Новости