"Невестка наша должна быть агинской буряткой!" Намгар Лхасаранова

Намгар Лхасаранова @namgarsinger Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн өөрынгөө тоглолтонууд, мүнгэ салин, хүбүүндээ ямар наhанай нүхэртэй болохынь хүсэдэг тухайгаа болон хамталиг соогоо тэрэнэй ямар hуури эзэлдэг тухай хөөрэбэ. Намгар о прошедших своих концертах в Улан-Удэ, гонорарах, о том, какую жену мечтает увидеть рядом с сыном, а также о его месте в их творческой группе. ⠀ p.s. Еще Намгар поделилась о том, почему никогда не пользуется услугами салонов красоты и ни разу не делала маникюр

Энэ, тэрэ... 16-дахи дамжуулга.

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана. Нааданда хабаадагшад: Цыцыгма Раднаева (@tsytsyggma), Батор Раднаев, Эржин Соборова (@erzhin_soborova), Надежда Абидуева (@nadezhda_abidueva). @belen.helen.igra Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn. Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @kudarinsky. Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di. Эрхилэгшэ: Николай Шабаев. Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva. Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official

Жэгүүртэ хүлэг. Дондог Улзытуев. Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд.

«Жэгүүртэ хүлэг» гэhэн программа соо агууехэ буряад поэт Дондог Улзытуевай түрэhөөр 85-жэлэйн ойн баярта дашарамдуулан, тэрэнэй 1957-1958, 1969-1970-аад онуудта бэшэhэн, үшөө тусхай ном боложо хэблүүлэгдээгүй үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд тухай дамжуулгануудай үлхөө анха түрүүшынхиеэ харагшадта дурадхагдана. Түрүүшын дамжуулгада Д. Улзытуевай 1957 ондо бэшэhэн үдэр бүриин тэмдэглэлнүүдhээ шэлэгдэмэл нюурнууд харагшадай анхаралда табигдаба. В рамках программы «Жэгүүртэ хүлэг» впервые представлен...

Шүлэгүүд | Стихи. 18-дахи дамжуулга

Дамжуулга соо: Эдуард Дансаранович Будаев, «Ярууна» газетын ахамад редактор байhан, Оросой Холбооной, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. 2002 онhоо Яруунын аймагай «Булаг» гэжэ уран зохёолой нэгэдэлые хүтэлбэрилдэг. Долоон номуудай автор, мүнөө наймадахи номоо хэблэлдэ бэлдэжэ байна. ⠀ В программе: Эдуард Дансаранович Будаев - бывший главный редактор газеты “Ярууна”, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия. С 2002 года является руководителем литературного...

Гэжээж show. Ирина Ологонова.

Дамжуулга соо: @iologonova - Барилдабал, хэдытэйһээ эхилхэб?

Үе саг. 21-хи дамжуулга

Дамжуулга соо: Агын буряадай тойрогой дуу хатарай" Амар сайн" театрай оркестрэй хүгжэмшэд, Забайкалиин хизаарай габьяата артист Баира Дагбаева, Агын буряадай тойрогой соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Оюна Базаргуруева хоер уг гарбал,түрэл нютаг, гэр бүлэ, зохеохы ажал хүдэлмэри тухайгаа хөөрэнэ, ирагуу хүгжэм гүйсэдхэнэ. В программе: Музыканты театра песни и танца " Амар сайн" Агинского бурятского округа, заслуженная артистка Забайкальского края Баира Дагбаева и заслуженный работник...

Тренднүүд/Тренды

- Бүхы Оросой гүрэн соогуур "Игра в кальмара" сериалай наадануудые наададаг болоо - Дамжуулгын хүтэлэгшэ @vovacorn “Сахарные соты” гэжэ наада @macondo_art дэлгүүр соо наадажа туршаба - “Почта России” посылкануудые рободоор эльгээжэ эхилбэ - @bayarmabella модоной гэшүүһэндэ үһөөрөө үлгэлдэжэ, һорилгоёо хэнэ - "Ха-ха-харышта" чемпионадай (@kvn03_uu) хабаадагшадай (@baikalvideofoto, @batotsyrenovt, @bairovich_t) һонирхолтой хүдэлмэринүүд. Хүтэлэгшэ: @vovacorn Дэлгэсэй зураг...

Дэлхэйн буряадууд | Влоги. 9-дэхи дамжуулга

Дамжуулга соо: Эржена Гылыкова, @erzhi_veg Москва хотодо ажабайдал, элүүр энхэ амидарал тухай. В программе: Эржена Гылыкова, @erzhi_veg О жизни в Москве и здоровом образе жизни. Хүтэлэгшэ @badmatsyrenova Дэлгэсэй зураг буулгагшад @kudarinsky Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

"Эрдэмээ харуулыш". Дари и Должин Бадмаевууд

Дари и Должин эхир басагад @doljin_poljinka , @faaaaaaaardd - Хүтэлэгшые чанза дээрэ наадажа һургаба; - эхир үхибүүдэй бэе бэеэ холоһоо мэдэрхые худал гэбэ; - түрэхэ гарахаһаань хойшо хамта байхада хайшааб гэжэ хөөрэбэ. Сестры Дари и Долсон Бадмаевы: - учат играть @nikolaybaneev на чанзе; - развеивают миф о том, что двойняшки чувствуют друг друга на расстоянии; - делятся, каково это - жить вместе с самого рождения. Дамжуулгын нүхэд - @belen.helen.igra – түрэл хэлэеэ наадажа үзэе! ...