Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг. Ц.Дон - буряад уран зохёолой классик.

Тус дамжуулга 1937 ондо репрессидэ абтаhан бэлигтэй уран зохёолшо, буряад литературын эхи табигшадай нэгэн Цыденжаб Дондубоной (Ц.Дон) намтар болон зохёохы ажалда зорюулагдана. Передача посвящена жизни и творчеству талантливого писателя, классика бурятской литературы Цыденжапа Дондубона (Ц. Дона), репрессированного в 1937 году.

Жэгүүртэ хүлэг
13 мая 17