Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Айлшан - “НоваПринт” хэблэлэй газарай захирал Октябрина Дамдинжапова

Энэ намартаа “НоваПринт” хэблэлэй газарhаа Узбекистанда болоhон уласхоорондын номой үзэсхэлэн-худалдаанда Буряад Уласаа түлөөлэн хабаадажа, мэдээжэ уран зохёолшо Алексей Гатаповтай “Тэмүүджэн” гэhэн романиинь тэндэ харуулжа ерэhэн тухай  манай айлшан хөөрэбэ.
Наша гостья рассказала о поездке в Узбекистан от издательства «НоваПринт» вместе с известным бурятским писателем Алексеем Гатаповым для участия в международной книжной выставке-ярмарке, где они представили его 5-томный роман «Тэмуджин».
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова

Жэгүүртэ хүлэг
22 ноября 2022 68