Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг. Айлшан - Б. Оюунбэлиг.

Монголой буряад залуушуулай “Амин тоонто” холбооной ажал тухай Б. Оюунбэлиг хөөрэбэ.

Гость нашей передачи Б. Оюунбэлиг рассказал о работе бурятской молодежной общественной организации Монголии «Амин тоонто».
Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова

Жэгүүртэ хүлэг
30 сентября 1