Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг. Монгол хэлэнүүдые хаана шудалдаг бэ?

Айлшан - Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин доцент Лариса Будажапова монгол хэлэнүүдые шудалха магистратура тухай, юун тухай магистрай диссертацинууд бэшэгдэдэг бэ гэжэ хөөрэбэ.


Как стать магистром в области монгольских языков, что изучают магистранты, на какие темы пишут диссертации, рассказала Лариса Будажапова.

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова

Жэгүүртэ хүлэг
16 июля 51