Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг. Валерия Ширапова

Дамжуулгын айлшан: Валерия Ширапова –  уран шүлэгшэ
Дамжуулга соо залуу уран шүлэгшэ, багша Валерия Шираповатай тэрэнэй уянгата зохёолнуудайнь ном тухай, сэтгүүл, сонинуудта хэблүүлэгдэhэн  шүлэгүүд, олон мүрысөөнүүдтэ хабаадажа илаhан тухайнь, мүнөө үедэ хэжэ байhан ажал, буряад уран зохёол шэнжэлхэ эрдэмэй эрмэлзэл, түсэбүүд тухай хөөрэлдөөн.

Гостья программы: Валерия Ширапова - поэтесса
В передаче разговор с Валерией Шираповой - молодой поэтессой, автором книги лирических стихотворений о ее творчестве, о  публикациях в СМИ, победах в различных поэтических конкурсах, о том, чем сейчас она занимается, о планах научной и творческой деятельности.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

Жэгүүртэ хүлэг
19 октября 25