«Эрхим багша–2023»

Улаан-Үдын һургуулинуудай буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай дунда «Эрхим багша–2023» гэһэн мүрысөөн түгэсхэжэ, 33-дахи гимназиин буряад хэлэнэй багша Баярма Бадмаева Гран-при шанда хүртэбэ. Энэ мүрысөө Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Болбосоролой саг үргэлжэ шалгалгын ба хүгжөөлгын түб эмхидхэбэ. Хэмжээ ябуулгада хотын һургуулинуудай 8 багшанар дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, шадабарияа харуулба. Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Болбосоролой талаар хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова...

Новости

Бага хүл бүмбэгөөр мүрысөөн

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Бэеын соёлой болон тамирай ордондо Хилын саагуур алба хэжэ наһа бараһан сэрэгшэдэй, Зүблэтэ ороной сэрэгшэдые Афган дайнай газарһаа гаргаһан сагһаа 34 жэлдэ, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай илалтын 78 жэлэй ойдо болон Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан бага хүл бүмбэгөөр 30-дахи можохоорондын мүрысөөн үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ Буряад болон Тыва Уласуудһаа, Эрхүү можоһоо бүхыдөө 25 команда ерэжэ хабаадаба. Тэдэниие хотын түрүү тушаалта нюурнууд, «Афганистанай...

Новости

Ажалай дүнгүүд

Мүнөөдэр Буряад театрай байшанда «Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбариин 2022 оной дүнгүүд болон 2023 оной зорилгонууд" гэһэн асуудалаар Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай тушаалтанай үргэдхэгдэмэл зүблөөн үнгэрбэ. 2022 оной дүнгүүдээр урда жэлтэй сасуулжа үзэхэдэ, хүн зоной наһа бараха ушарнуудай юрэнхы тоо зуунай 11 хубяар доошолоо. Нютаг можын түсэлэй хэмжээндэ Загарайн болон Хяагтын аймагуудта хоёр поликлиникэ баригдажа дүүргэгдээ, элүүржүүлгын 7 зүйлэй ехэ заһабарилга бэелүүлэгдээ...

Новости

«Масленица 2023» в Этнографическом музее народов Забайкалья - фоторепортаж

Улан-Удэ, 26 фев – Буряад ТВ. Праздник «Широкая Масленица в Бурятии» ежегодно проводится в Этнографическом музее. Праздник пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города Улан-Удэ. В программе — театрализованные представления, хоровод, конкурсы, забавы и множество других потех. Кульминационным моментом праздничного гуляния всегда бывает сжигание чучела Масленицы. О том как это было в нашем фоторепортаже.

Новости

Энэ, тэрэ... 16-дахи дамжуулга.

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана. Нааданда хабаадагшад: Цыцыгма Раднаева (@tsytsyggma), Батор Раднаев, Эржин Соборова (@erzhin_soborova), Надежда Абидуева (@nadezhda_abidueva). @belen.helen.igra Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn. Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @kudarinsky. Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di. Эрхилэгшэ: Николай Шабаев. Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva. Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official

Шүлэгүүд | Стихи. 18-дахи дамжуулга

Дамжуулга соо: Эдуард Дансаранович Будаев, «Ярууна» газетын ахамад редактор байhан, Оросой Холбооной, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. 2002 онhоо Яруунын аймагай «Булаг» гэжэ уран зохёолой нэгэдэлые хүтэлбэрилдэг. Долоон номуудай автор, мүнөө наймадахи номоо хэблэлдэ бэлдэжэ байна. ⠀ В программе: Эдуард Дансаранович Будаев - бывший главный редактор газеты “Ярууна”, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия. С 2002 года является руководителем литературного...

Гэжээж show. Ирина Ологонова.

Дамжуулга соо: @iologonova - Барилдабал, хэдытэйһээ эхилхэб?

Тренднүүд/Тренды

- Бүхы Оросой гүрэн соогуур "Игра в кальмара" сериалай наадануудые наададаг болоо - Дамжуулгын хүтэлэгшэ @vovacorn “Сахарные соты” гэжэ наада @macondo_art дэлгүүр соо наадажа туршаба - “Почта России” посылкануудые рободоор эльгээжэ эхилбэ - @bayarmabella модоной гэшүүһэндэ үһөөрөө үлгэлдэжэ, һорилгоёо хэнэ - "Ха-ха-харышта" чемпионадай (@kvn03_uu) хабаадагшадай (@baikalvideofoto, @batotsyrenovt, @bairovich_t) һонирхолтой хүдэлмэринүүд. Хүтэлэгшэ: @vovacorn Дэлгэсэй зураг...

Дэлхэйн буряадууд | Влоги. 9-дэхи дамжуулга

Дамжуулга соо: Эржена Гылыкова, @erzhi_veg Москва хотодо ажабайдал, элүүр энхэ амидарал тухай. В программе: Эржена Гылыкова, @erzhi_veg О жизни в Москве и здоровом образе жизни. Хүтэлэгшэ @badmatsyrenova Дэлгэсэй зураг буулгагшад @kudarinsky Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

"Эрдэмээ харуулыш". Дари и Должин Бадмаевууд

Дари и Должин эхир басагад @doljin_poljinka , @faaaaaaaardd - Хүтэлэгшые чанза дээрэ наадажа һургаба; - эхир үхибүүдэй бэе бэеэ холоһоо мэдэрхые худал гэбэ; - түрэхэ гарахаһаань хойшо хамта байхада хайшааб гэжэ хөөрэбэ. Сестры Дари и Долсон Бадмаевы: - учат играть @nikolaybaneev на чанзе; - развеивают миф о том, что двойняшки чувствуют друг друга на расстоянии; - делятся, каково это - жить вместе с самого рождения. Дамжуулгын нүхэд - @belen.helen.igra – түрэл хэлэеэ наадажа үзэе! ...