- Бүхы Оросой гүрэн соогуур "Игра в кальмара" сериалай наадануудые наададаг болоо
- Дамжуулгын хүтэлэгшэ @vovacorn “Сахарные соты” гэжэ наада @macondo_art дэлгүүр соо наадажа туршаба
- “Почта России” посылкануудые рободоор эльгээжэ эхилбэ
- @bayarmabella модоной гэшүүһэндэ үһөөрөө үлгэлдэжэ, һорилгоёо хэнэ
- "Ха-ха-харышта" чемпионадай (@kvn03_uu) хабаадагшадай (@baikalvideofoto, @batotsyrenovt, @bairovich_t) һонирхолтой хүдэлмэринүүд.

Хүтэлэгшэ: @vovacorn
Дэлгэсэй зураг буулгагша: @kudarinsky, @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша: DD
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official.