Энэ, тэрэ... 16-дахи дамжуулга.

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана. Нааданда хабаадагшад: Цыцыгма Раднаева (@tsytsyggma), Батор Раднаев, Эржин Соборова (@erzhin_soborova), Надежда Абидуева (@nadezhda_abidueva). @belen.helen.igra Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn. Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @kudarinsky. Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di. Эрхилэгшэ: Николай Шабаев. Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva. Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official

Тренднүүд/Тренды

- Бүхы Оросой гүрэн соогуур "Игра в кальмара" сериалай наадануудые наададаг болоо - Дамжуулгын хүтэлэгшэ @vovacorn “Сахарные соты” гэжэ наада @macondo_art дэлгүүр соо наадажа туршаба - “Почта России” посылкануудые рободоор эльгээжэ эхилбэ - @bayarmabella модоной гэшүүһэндэ үһөөрөө үлгэлдэжэ, һорилгоёо хэнэ - "Ха-ха-харышта" чемпионадай (@kvn03_uu) хабаадагшадай (@baikalvideofoto, @batotsyrenovt, @bairovich_t) һонирхолтой хүдэлмэринүүд. Хүтэлэгшэ: @vovacorn Дэлгэсэй зураг...

Энэ, тэрэ... 15-дахи дамжуулга.

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана. Нааданда хабаадагшад: Эржена Юмжапова (@yumzhapovaerzhena), Аюна Доржиева (@dorzhieva__a), Дарима Цыренова (@dtsyrenova), Лариса Банзаракцаева (@larisabanzai). @rcnt_tvorchestvo Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn. Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii, @kudarinsky. Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di. Эрхилэгшэ: Николай Шабаев. Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva. Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official