Дамжуулганууд

Гэжээж show

Залуу хүтэлэгшэдтэ айлшад ерэжэ, элдэбын даабаринуудые дүүргэнэ. Хөөрэлдэжэшье, хүхилдэжэшье дамжуулга соо үрдихээр.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты