Гэжээж show

Гэжээж show. Алексей Раднаев

11 октября 2021 961

Дамжуулга соо: @alexey_radnaev

- Сэлэнгэ мүрэн дээгүүрхи 3-дахи хүүргэ татагдахань гү?
- Баргажан-Түхэм клиптэ хабаадалсаһанаа
- Найрнуудай аюултай ушарнууд
- Буряад хэлэ үхибүүдтэ зааха хэрэгтэй гү?

Алексей Раднаев про третий мост через Селенгу, участие в клипе Баргуджин-Токум и важности бурятского языка для детей.

Хүтэлэгшэд @namzhil_konovalov @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Mua @zhigzhitovaltana

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал