Гэжээж show

Гэжээж show. Даба Дамбиев

26 июля 2021 1367

Дамжуулга соо: - Хаана сэрэгэй алба гараад ерэһэн бэ?
- Яагаад басаган нүхэртэеэ танилсаһан бэ?
- Ямар түсэбүүдтэйб?
Энэ асуудалнуудта Даба Дамбиев харюусана.

О том, где служил в армии, как познакомился со своей девушкой и какие планы строит на будущее

@dabadambiev

Хүтэлэгшэд @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Makeup @erzhena_a

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official