Гэжээж show

Гэжээж show. Чингис Раднаев

27 декабря 2021 976

Дамжуулга соо: @chingis_radnaev

- Дуушан бэшэ байбал, ямар ондоо мэргэжэлээр хүдэлхэ байгааб?

- “Үшөө нэгэ хэды жэл болоод, шэнэ һүрэг залуу дуушад гаража ерэхэ”