Гэжээж show

Гэжээж show. Жаргал Жигжитов

10 сентября 2021 1047

Дамжуулга соо: MMA тухай.
- Эгээл түрүүшын ямар ажал хэдэг байгааб?
- Наһанайнгаа нүхэртэй хаана, яагаад танилсааб?
- Хэды салин абадаг бэ?
Энэ, болон бусад асуудалнуудта Жаргал Жигжитов харюусана.

- Про самую первую работу.
- Где и как познакомился с женой?
- Сколько получает заработную плату?

@zhorazh68

Хүтэлэгшэд @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Mua @zhigzhitovaltana

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал