Мүнөөдэр

Буряадуудай эблэл Владивосток хотодо. Бурятское землячество во Владивостоке

21 июня 24

Буряадуудай эблэл Владивосток хотодо. Бурятское землячество во Владивостоке

Владивосток хотодо манай нютагаархид яажа амидарнаб, юу хэдэг бэ? "Амисхал" (@amishal_vdk) гэһэн буряадуудай эблэл ямар ажал ябуулдаг бэ?

Как живут наши земляки во Владивостоке и чем занимаются? Какую работу ведёт бурятское землячество "Амисхал" (@amishal_vdk)