Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 23.03.2023

1 Аяншалга хүгжөөлгэ
2 Тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһаламжа
3 Салингай хэмжээн
4 «Городские практики» программа
5 Ариг сэбэрэй һара
6 «Навигаторы детства»

Мүнөөдэр
24 марта 5