Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ...


Айлшаднай мэдээжэ фильмүүдые хэр мэдэнэ гээшэб гэжэ бидэ шалгабабди

Энэ, тэрэ...
9 августа 20