Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ…

Дайшалхы самбаар Европын абарга Алдар Намсараев болон тэрэнэй нүхэд тиимэшье хүнгэн бэшэ асуудалнуудта харюусажа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт

Энэ, тэрэ...
21 августа 47