Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ…

Мүнөөдэр манай дамжуулгада бэеын элүүртэ хабаатай асуудалнууд байха. Айлшаднай үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гү? «Крокодил» наадан соо үгэнүүдые харуулжа шадаха гү? Шэнэ дамжуулгыемнай хараһанай удаа энээндэ харюу олохот

Энэ, тэрэ...
29 ноября 18