Түрэл нютагтаа, Ородой Адаг һууринда гүйсэд  болбосоруулагдаагүй эдеэнэй зүйлнүүдые бэлдэдэг «Лидер» гэһэн тусхай үүргэтэй хүдөө ажахын үйлэдбэри тухай Александр Иванов хүтэлбэрилэгшэнь хөөрэбэ.  

Специализированный производственный сельскохозяйственный кооператив «Лидер». Про развитие производства полуфабрикатов на малой родине, в селе Усть-Орот рассказал руководитель Александр Иванов.