Уг удамайнгаа заншалаар . Файзулинтанай бүлэ хэдэн арбаад жэлэй туршада Хэжэнгынгээ аймагта хамһабариин ажахы эрхилдэг юм. Гэхэ зуура тэдэнэй хүлэг моридынь саг үргэлжэ урилдаанда түрүүлжэ, аймагаа холо ойгуур суурхуулдаг гээшэ

По заветам предков. Семья Файзулиных на протяжении нескольких десятилетий ведут подсобное хозяйство в Кижингинском районе. К тому же, их лошади принимают участие в конных скачках и прославляют свой район