Айлшад - дуушан, хүгжэмшэн Цырен Лодонов, уран зохёолшо Цындыма Бабуева
Манай шэнэ дамжуулга дуун яагаад зохёогдодог бэ, хүгжэм бэшэхэдэ хүндэ гээшэ гү, шүлэгшэн хүгжэмшэн хоёрой хамтын ажал ямар байдаг бэ г.м асуудалнуудта зорюулагдана.

Как создается песня, трудно ли писать музыку, как работают в тандеме поэт и композитор - об этом и другом наша новая передача.

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова