Апрелиин 10-да Эгэшэнэр, аханар, дүүнэрэй үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ удаа бидэ хотын ажаһуугшадһаа эгэшэ, аханар, дүүнэртэй гүт, тэдэнэрээрээ ямар харилсаатайбта, бэе бэедээ туһалдаг гүт гэжэ асуубабди.


10 апреля отмечается День братьев и сестер. В этот раз мы решили спросить у горожан, есть ли у них братья и сестры, в каких они отношениях и как помогают друг другу.