1.Оросой үдэр
2.ВИЧ үбшэ элирүүлгэдэ хабаадалсагты!
3.Эмнэлгын асуудалнуудаар Дээдэ-Үдын ном
4.“Үхибүүнэй гарамсаар эхилжэ адагладаг эмшэнэй заабаринууд”