Хурамхаанда июниин 1-дэ арадай аргаар баригдаһан амаралгын сэсэрлиг неэгдэбэ. Нээлгын баяр ёһололдо нютагай зуугаад зон суглараа, тэдэнэй хахадынь үхибүүд. Нютагаархид болон айлшадые һайндэрэй концерт, элдэб мүрысөөнүүд, үлгы-тэргэнүүдэй жагсаал гэхэ мэтэ нааданууд хүлеэжэ байгаа.

1 июня в с. Курумкан открылся сквер отдыха, построенный методом «народной стройки». На торжественное открытие собрались сотни жителей села, половину из которых составили дети. Гостей и жителей Курумкана ждал праздничный концерт, конкурсы, парад колясок, аниматоры с шоу-программой.