"Үе саг" дамжуулга соо:  Зэдын аймагай Инзагата нютаг тоонтотой, нагасын талаар Ага нютаг гарбалтай бэлигтэй шүлэгшэн, хүгжэмшэн, дуушан Надежда Цой түрэл нютаг,эжы аба, гэр бүлэ, холын нютагууд, зохеолнууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе " Үе саг" талантливый писатель, исполнительница авторских песен Надежда Цой о родителях, малой родине, семье, работе за рубежом, песнях ,стихах, творчестве.

Хүтэлэгшэ  [id131449689|@tsyren66]

Дэлгэсэй зураг буулгагшад Андрей Дармаев, Александр Чойбсонов, Валерий Дамбаев

Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гыргенов [id2521536|@genghis_gyrgenov]

Юрэнхы эрхилэгшэ [id7383283|@baya4ka]

Буряад ТВ, 2022 он @burtv#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал