2. Саг дулаараа, мүльһэн нимгэрээ
3. Халдабарита үбшэнэй хорхой тусхай бодосуудаар даралга
4. Хорон хамшагнай хосорхонь гү?
5. Май  һарын амаралтын  үдэрнүүд
6. Эсэгын дайнай дүүрэһээр 77 жэл үнгэрбэ
7. «Таанарай нэрэнүүд  мүнхэ…»