2.  Залуу хүгжэмшэд: Лутаар ба Авгашуул тоглолто үгэбэ @lutaar    @kudarinsky