Үе саг | Времена

Үе саг. 21-хи дамжуулга

31 октября 2021 1031

Дамжуулга соо: Агын буряадай тойрогой дуу хатарай" Амар сайн" театрай оркестрэй хүгжэмшэд, Забайкалиин хизаарай габьяата артист Баира Дагбаева, Агын буряадай тойрогой соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Оюна Базаргуруева хоер уг гарбал,түрэл нютаг, гэр бүлэ, зохеохы ажал хүдэлмэри тухайгаа хөөрэнэ, ирагуу хүгжэм гүйсэдхэнэ.

В программе: Музыканты театра песни и танца " Амар сайн" Агинского бурятского округа, заслуженная артистка Забайкальского края Баира Дагбаева и заслуженный работник культуры Агинского бурятского округа Оюна Базаргуруева рассказывают о своих корнях, о малой родине, о творчестве, о своем театре и сыграли несколько композиций на бурятских народных инструментах.

Энэ дамжуулга манай ютуб дээрэ хараха аргатайт.

Хүтэлэгшэ@shoizhonimaevtsyren

Дэлгэсэй зураг буулгагша Долгор Батожаргалова

Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гергенов@genghisgyrgenov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он. buryad.tv.official