1.  “Намгар” бүлэгэй нааданда.
2.  Тамир Галанов боксоор дэлхэйн мүрысөөндэ хабаадаха.
3.  Агын Буряадай тойрогто уран уншалгаар мүрысөөн үнгэрбэ.