1.  "Адуушанай дуун" гэжэ киногой буулгагдаһаар 65 жэлэй ой тэмдэглэгдэнэ.
2.   Залуу бүлэнүүдэй мүрысөөн.
3.  Хүнгэн атлетикээр мүрысөөн.
4.  Эрхим оюутад мүнгэн шанда хүртэбэ.