Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 17.09.2021

18 сентября 81

1. Урлалай һургуулинуудые дүүргэгшэдэй наадан-харалганууд үнгэрөө
2. Һунгалтын үдэрнүүд эхилбэ
3. «Таврида.АРТ» гэжэ фестиваль Крым уласта үнгэрөө