Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 09.09.2021

9 сентября 53

1.  Ахын аймагта шэнэ сагай номой һан нээгдэбэ.
2.  Могойтын һурагшад хизаараа түлөөлжэ Анапада мүрысэхэ.
3.  Кенондо хартаабхын ургаса гектар бүриһөө 300 центнер.  
4.  Эрхүү можын хүдөөгэй фермэнүүд.
5.  В. Г. Распутинай Байгалай Уласхоорондын кинофестиваль.