Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 07.09.2021

7 сентября 45

1. Буряадай Толгойлогшо Сэлэнгын баруун хажуугаар ябажа ерэбэ
2. Үбэр-Байгалай хизаар Буряад Улас хоёр суг ажаллаха хэлсээ баталаа
3. “Бабжын нааданда” Могойтын баатарнууд илаба
4. Виктор Бронштейнэй галерей ажаллажа эхилээ
5. Ойхондо эдеэ хоолой һайндэр үнгэрхэ.