Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 24.08.2021

24 августа 45

1. Уласаймнай ажаһуугшад “Илалтын поезд” хараба
2. Буряадай һур харбагшад Токио хотын Паралимпиадада хабаадаха
3. Хизаарай уһанда ороһон ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлэгдэхэ
4. “Бог шоройдо “Үгы!” гэ!” (“Скажи мусору “Нет!”) гэһэн хүдэлөөн эхилбэ