1. Улаан-Үдэ хотын зониие зөөдэг долоон унаагай ябадаг зам саг зуураар хубилгагдаха.
2. Хориин аймагта модельнэ номой hан нээгдэхэ.
3. «Бабжын наада» эмхидхэлгын асуудалнуудаар зүблөөн үнгэрбэ.
4. Агаарай зөөбэриин түлбэри хүнгэлжэ үзүүлэгдэхэ мүнгэн тэдхэмжын гурим баталагдаа.
5. Усть-Ордын тойрогой эрхэтэн 100 наhаяа угтаба.
6. Эрхүү можын оюутад Эрхэтэдые хамгаалгын болон онсо байдалай талаар захиргаанда туһалха.