1. «Улаан-Үдэ – Хэрэн» онгосо ниидэдэг болохо.
2. Буряад Ороной сэрэгшэд «Сэлэнгэ-2021» гэhэн hуралсалда хабаадаха.
3. Буряадай Толгойлогшо гэр бүлынгөө гэрэл зурагуудые олоной үзэмжэдэ табиба.
4. Хурамхаанай түймэр сарагшад шэнэ бамбагар туһалагшатай болобод.
5. Эрхүүдэ уhа ехэтэй бороон оробо.
6. Эрхүү можын Киренэй аймагта шэнэ соёлой байшан баригдаха болобо.
7. Үбэр Байгалай хизаарта ажалда хабаадаhан hурагшад сая гаран түхэриг мүнгэ абаа.