Дамжуулга соо:
Саяна Бомуевна Гуруева түрэһэн эжынгээ – Оросой Холбооной габьяата багша, РСФСР-эй арадай гэгээрэлэй эрхим, буряад ёhо заншалнуудые юрэнхы болбосоролой ба дээдэ hургуулинуудай хүтэлбэридэ оруулдаг, ниитын ажал ябуулагша, буряадуудай соёл, ёhо заншалнуудые болон ажабайдал харуулhан «Хүн болохо багаhаа» гэжэ ном зохёожо хэблүүлhэн, буряад хэлэнэй багша Будаханда Жигмитовна Цырендоржиевагай намтарһаа, һонирхолтой баримтануудые харуулан, хөөрэжэ, шүлэгүүдыень уншана.

В программе: Саяна Бомуевна Гуруева читает стихи своей матери Будаханды Жигмитовны Цырендоржиевны, заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения РСФСР, общественного деятеля, автора школьных и ВУЗ-овских программ, автора книги о культуре, традициях и быте бурят «Хүн болохо багаhаа», а так же рассказывает интересные факты из её биографии.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев inst: @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал