Дамжуулга соо: Москва - Муром хотын бэлигтэй хүгжэмшэн, найруулагша, дэлхэйн олон арадуудай болон буряад аялгануудые гүйсэдхэгшэ Сергей Гостев зохеохы зам, ямар ушарһаа буряад аялгануудта дурлаһан тухайгаа, нүхэд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе: Талантливый московский и муромский музыкант , виртуоз, мультиинструменталист Сергей Гостев рассказывает о своем творчестве, музыке, музыкальных инструментах, о том как полюбил бурятские мелодии.

Хүтэлэгшэ inst: @shoizhonimaevtsyren

Дэлгэсэй зураг буулгагшад  inst: @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша  inst: @denis_peskov

Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал