Бразилиин түрмэдэ һуудаг зондо нэгэ ном уншахадань 4 үдэр шоронһоонь хороогдохо. Тиигэжэ жэлэй туршада 48 үдэр хороожо шадахаар.

Бидэ "Уряал" ансамбльтэй буряадаар уншабабди. Чингис Гуруевай рассказуудhаа.