Дамжуулганууд

Уншыш даа

Та буряадаар үнинэй уншаа гүт?

Заа, сэхыень бэшэгты даа... Бидэнэй дунда түрэл хэлэн дээрээ уншаха хомор болоо юм даа. Энэ байдал заһаха хэрэгтэй! Чимит Цыдендабмаевай "Холо ойрын түрэлнүүд" гэжэ номһоо хэһэгүүдые хотын ажаһуугшад Баярма Раднаеватай уншаба.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Уншыш даа. Дашарабдан Батожабай

Яхадууд юундэ зарим буряадуудһаа һайнаар уншанаб? Яагаа һаа бидэ түрэл хэлэн дээрээ уншажа һурахабибди? Энэ һаналаараа яхадууд болон буряадууд маанадаар хубаалдаба.

Почему у якутов получается читать на бурятском лучше, чем у некоторы бурят? Как приучить себя читать на родном языке? Об этом музыканты из Оркестра Театра танца им. Кыыл Уола.

Уншыш даа
23 марта 5