Дамжуулганууд

Уншыш даа

Та буряадаар үнинэй уншаа гүт?

Заа, сэхыень бэшэгты даа... Бидэнэй дунда түрэл хэлэн дээрээ уншаха хомор болоо юм даа. Энэ байдал заһаха хэрэгтэй! Чимит Цыдендабмаевай "Холо ойрын түрэлнүүд" гэжэ номһоо хэһэгүүдые хотын ажаһуугшад Баярма Раднаеватай уншаба.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты