Бүхы дэлхэй дээрэ, дунда зэргэ абажа харабал, хүнүүд жэлдээ ном уншалгада 6 хахад сагаа зорюулдаг. Харин 1 роман бэшэхэдэ, дунда зэргэ 475 шахуу саг ошодог. Бидэ багшанарай колледжын оюутадтай, багшанартай Сергей Балдаевай "Хуурша борхой" гэжэ номhоо хэhэгүүдые уншабабди.