Номуудые олоор уншадаг зон таргалдаггүй гэжэ эрдэмтэд хэлэнэ. Юундэб гэхэдэ, уйдахадаа хүн эдеэлэхэеэ мэндэнэгүй, номоо уншаад лэ байна. Бидэ һургуулиин һурагшадтай, оюутадтай Абай Гэсэр Богдоо хаан уншабабди.