Дэлхэйн бүхы зоной 90 хуби удаанаар уншадаг–минутын хоорондо 180 лэ үгэ уншаха. Харин Наполеон минута соо 2 мянган үгэ уншадаг һэн. Бидэ мүнөө Санжай-Ханда Гармаевагай зохёолһоо хэһэг уншабабди.