Мүнөөдэр

Буряад хэлэ үзэлгын талаар

8 сентября 33

Буряад хэлэ үзэлгын талаар Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай  шэнэ һуралсалай жэлэй  түсэбүүд тухай.  

О планах по изучению бурятского языка в городских школах в новом учебном году.