1  Ялын хэмжээн  дээшэлээ
2  Гал аюулай яла тухай
3  Үнэ сэнгэй тэхэрюулгын түлбэри
4  Һүнэй шанар шэнжэлэгдэбэ
5  «Минии уг гарбал – минии хүсэн»
6  Зүблэлтын талмай дээрэ фонтанууд
7  Наадан-Сурхарбаан-2022