1 « Хүдөөгэй газар дэбисхэрэй үргэлжэ хүгжэлгэ»
2 Эмнэлгын газарай нээлгэ
3 Дархашуулай нүхэсэлэй нэгэдэл
4 Буряад театрай 90 жэлэй ой ба “Гэгээн муза”