"Үхэжэ ядашаhан король" зүжэгэй найруулагша Олег Юмов манай дамжуулгада хабаадаба.
"Нюур нюраараа" дамжуулга харагты!

Сегодня в гостях  режиссёр нашумевшего спектакля  "Король умирает" Олег Юмов.