Нюур нюурараа

Диваажинай орон руу бултанаймнай жүдхэхэ саг ерэбэ-э!

4 мая 258

"Үхэжэ ядашаhан король" зүжэгэй найруулагша Олег Юмов манай дамжуулгада хабаадаба.
"Нюур нюраараа" дамжуулга харагты!

Сегодня в гостях  режиссёр нашумевшего спектакля  "Король умирает" Олег Юмов.