Захааминайхид яажа хүүргэнүүдые барижа, нютагайхидтаа туһа үзүүлжэ, субаргануудаа найжалжа, байдаг юм гэжэ Майдар Пригнаевай дамжуулга соо харагты.

Как закаменцы заботятся о субаргане, возводят мост и помогают сельчанам, переболевшим ковидом, смотрите в материале Майдара Пригнаева.
Сурбалжалагша – @prignayev_maidar
Дэлгэсэй зураг буулгагша – @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ – @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.