Асуулта

Улаан-Үдын хүн зон энэ асуудалаар ямар бодолтой ябадаг юм ааб гэһэн асуултануудые үнгэргэбэбди.

1 марта 259

Мы решили спросить у Улан-Удэнцев, как они относятся блогерам и готовы ли они ими стать?

Сурбалжалагша – @prignayev_maidar
Дэлгэсэй зураг буулгагша – @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ – @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.