Асуулта

Жаргалтай байхын тула хэды мүнгэн хэрэгтэйб?

13 февраля 324

Сколько денег нужно для счастья?

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша – Данзан Гармаев  
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.