Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Дондог Улзытуев. Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд.

3 ноября 2021 604

«Жэгүүртэ хүлэг» гэhэн программа соо  агууехэ буряад поэт Дондог Улзытуевай түрэhөөр 85-жэлэйн ойн баярта дашарамдуулан, тэрэнэй 1957-1958, 1969-1970-аад онуудта бэшэhэн, үшөө тусхай ном боложо хэблүүлэгдээгүй үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд тухай дамжуулгануудай үлхөө анха түрүүшынхиеэ харагшадта дурадхагдана. Түрүүшын дамжуулгада Д. Улзытуевай 1957 ондо бэшэhэн үдэр бүриин тэмдэглэлнүүдhээ шэлэгдэмэл нюурнууд  харагшадай анхаралда табигдаба.

В рамках программы «Жэгүүртэ хүлэг» впервые представлен цикл передач о дневниках выдающегося бурятского поэта Дондока Улзытуева, посвященный его 85-летию со дня рождения. Дневники были написаны в 1957-1958, 1969-1970-х годах, однако они не были опубликованы отдельной книгой. В первой передаче цикла вниманию зрителей представлены избранные страницы дневника Д. Улзытуева 1957 года.
Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official